Fire

O nás

Kto sme

Sme personálna a poradenská agentúra aktívna od roku 2004. Zakladáme si na nadštandardnej orientácii
na pracovnom trhu, bohatých skúsenostiach a znalostiach problematiky najmä v segmentoch bankovníctva, finančníctva, obchodu, farmaceutického priemyslu. Postupne sa udomácňujeme aj v prostredí IT spoločností.

Zameriavame sa na individuálnu a cielenú kvalitu našich služieb a preto sme agentúrou rodinného typu. Naši zamestnanci sú osobne zaangažovaní na výsledkoch, procesoch, pracovných postupoch a tvorivej pracovnej atmosfére v spoločnosti.

Našou konkurenčnou výhodou je schopnosť rýchlej reakcie na potreby biznisu a jeho zmeny. Dokážeme situačne aktualizovať a primerane modifikovať personalistické techniky a metódy podľa potrieb našich klientov. Neustále sa vzdelávame a učíme, orientujeme sa na získavanie nových poznatkov a tieto sprostredkovávame ďalej našim zákazníkom.

Dlhodobá spolupráca s našimi klientmi je potvrdením správne zvolenej cesty. Smelo môžeme povedať,
že niektorí naši klienti si každodenný pracovný boj nevedia predstaviť bez nás a naopak, my zase bez nich.

 

V súčasnosti sme na 1.mieste v rebríčku kvality personálnych agentúr. Zvíťazili sme v kategórii Malé personálne agentúry a získali sme ocenenie RecruitRank Awards 2015 a 2013, ktoré udeľuje portál Profesia na základe priameho hodnotenia uchádzačov o prácu. Zároveň sme ako jediná agentúra dostali za rok 2013 ocenenia dve. To druhé má naša zamestnankyňa Lucia Ostrolucká, ktorá sa umiestnila na treťom mieste v kategórii Recruiteri – personalisti a konzultanti.

 

Náš tím

 
Mgr. Silvia Korbašová, PhD.
Profesný profil

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium.

Od roku 1995 pôsobí v oblasti personalistiky. Postupne nadobudla skúsenosti v oblasti vyhľadávania a výberov, vrátane vytvárania metodiky a realizácie Assessment a Development Centre, personálneho auditu, manažérskych tréningov, mystery shoppingu, rôznych prieskumov pracovnej klímy atď.

Šesť rokov pracovala v Istrobanke, a.s. najprv ako Špecialista na výber a rozvoj zamestnancov a neskôr ako Vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Mnoho skúseností nadobudla počas šiestich rokov externej spolupráce s Inštitútom bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, kde pracovala ako Lektorka manažérskych tréningov. Zameriavala sa najmä na tréningy v oblasti manažérskych zručností, komunikácie, obchodného rokovania, vyjednávania a podobne. Súčasne spolupracovala
s viacerými spoločnosťami pôsobiacimi najmä v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, v obchode a stavebníctve, kde pripravovala a realizovala projekty v oblasti výberov, personálneho auditu, Assessment a Development Centre a tréningov.

Neskôr pôsobila tri roky vo farmaceutickom priemysle, kde pracovala v spoločnosti Léčiva, a.s.
a v spoločnosti Zentiva, a.s. ako Manažérka riadenia ľudských zdrojov.

Sama absolvovala množstvo tréningov v oblasti personalistky a manažmentu napr. v spoločnosti Dynargie Praha, Mercuri International, Catro Praha, Integrity Consulting Praha. Absolvovala tiež dlhodobý výcvik
(7 rokov) v oblasti dynamickej psychoterapie. Tréningy zamerané na metódu Assessment Centre absolvovala v českých spoločnostiach Catro a Motiv P. V roku 2012 dokončila certifikovaný kurz koučingu TASC akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov ICF.

Príležitostne prednáša na Univerzite Komenského v Bratislave, na Katedre psychológie.

Od roku 2004 pôsobí vo vedení personálno-poradenskej spoločnosti Persea, s.r.o.

1

2

3


 
Mgr. Lucia Ostrolucká

Profesný profil

Absolventka štúdia marketingová komunikácia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
Od ukončenia štúdia v roku 2004 pracuje ako Personálny konzultant v spoločnosti Persea, v súčasnosti
na pozícii Senior konzultant.

Zameriava sa predovšetkým na vyhľadávanie kandidátov na manažérske, obchodnícke, podporné a servisné pracovné pozície. Vedie pohovory najmä behaviorálne zamerané, overuje odbornú a osobnostnú spôsobilosť kandidátov, ich znalosti, schopnosti a zručnosti podľa požiadaviek klienta. Dlhodobo sa zameriava na oblasť obchodu a farmabiznisu, kde sa nadštandardne orientuje. Občasne sa zúčastňuje obchodných rokovaní medicínskych reprezentantov, či obchodných zástupcov viacerých spoločností za účelom dôkladnej znalosti prostredia našich klientov.

Po organizačnej stránke zabezpečuje a koordinuje tréningy, vzdelávacie semináre a školenia, Assessment a Development Centre. Pomáha pri ich technickom zabezpečení, podieľa sa na príprave tréningových a školiacich manuálov a ostatných potrebných podkladov.

Absolvovala kurzy zamerané na vedenie rozhovorov v personálnej práci a kurz podvojného účtovníctva.
 
Kontaktovať ju môžete na ostrolucka@persea.sk

1

2

3


 
Mgr. Zuzana Némethyová
Profesný profil

Po skončení strednej školy pokračovala vo vzdelávaní sa na pomaturitnom štúdiu v odbore Podnikanie v turistike a cestovnom ruchu. Po ukončení štúdia pracovala dva roky ako finančná účtovníčka. Záujem o personalistiku a túžba po sebavzdelávaní ju priviedli k štúdiu psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré úspešne ukončila v roku 2011. Počas štúdia pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii ako asistentka.

Od roku 2012 pracuje na pozícii Asistentky personálnych konzultantov v spoločnosti Persea, s.r.o., kde zabezpečuje celkovú administratívnu a sčasti odbornú podporu konzultantom pri výberových projektoch. Venuje sa taktiež vyhľadávaniu kandidátov na špecializované pozície a vedie personálne interview na pozície v oblasti obchodu a administratívy.

Kompletne organizuje Assessment a Development Centre, administruje, vyhodnocuje psychodiagnostickú časť a dáta kvantitatívne spracováva.

Po organizačnej stránke zabezpečuje a koordinuje tréningy, vzdelávacie semináre a školenia. Pomáha pri ich technickom zabezpečení, podieľa sa na príprave tréningových a školiacich manuálov a ostatných potrebných podkladov.

Aktuálne na materskej dovolenke :)

1

2

3


 
Mgr. Mária Prognerová
Profesný profil

V roku 2015 úspešne ukončila štúdium Personálneho manažmentu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. V roku 2013 začala pracovať v spoločnosti Persea, s.r.o. ako podpora pre personálnych konzultantov. Po ukončení štúdia pracovala na pozícii Office Managera a Asistenta personálnych konzultantov, ktorým zabezpečovala administratívnu a odbornú podporu pri výberových projektoch a doplnkových činnostiach.
Aktuálne pôsobí na pozícii Personálneho konzultanta/headhuntera a komplexne zastrešuje výberový proces pre špecializované pozície najmä vo finančnom, bankovom, stavebnom a IT sektore.
Kompletne organizuje Assessment a Development Centre a psychodiagnostické screeningy, vystupuje v úlohe hodnotiteľa. Psychodiagnostické dáta administruje, vyhodnocuje a kvantitatívne spracováva.
Po organizačnej stránke zabezpečuje a koordinuje tréningy, vzdelávacie semináre a školenia. Pomáha pri ich technickom zabezpečení, podieľa sa na príprave tréningových a školiacich manuálov a ostatných potrebných podkladov.
Je úspešnou absolventkou dvoch modulov školení „Využitie psychológie vo výberovom procese“, ktorých sa zúčastnila s cieľom nadobudnutia vedomostí v oblasti recruitingu a tiež tréningu „Digitální Recruitment“, absolvovaním ktorého nadobudla zaujímavé vedomosti pre vyhľadávanie kandidátov na sociálnych sieťach a budovanie firemnej značky.
Svoj voľný čas najčastejšie trávi čítaním kníh, spoznávaním miest a ich architektúry, jógou alebo behom.

 
Kontaktovať ju môžete na prognerova@persea.sk

1

2

3


 
Mgr. Zuzana Pavlíková
Profesný profil

V roku 2013 úspešne ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala ako konzultantka Linky detskej istoty. Po ukončení štúdia sa profesne zameriavala na oblasť porúch autistického spektra a terénnu prácu s užívateľmi drog.

Od augusta 2017 pôsobí na pozícii Asistentky personálnych konzultantov v spoločnosti Persea, s.r.o., kde zabezpečuje administratívu a celkovú podporu pri výberových projektoch. Absolvovala sériu školení Využitie psychológie vo výberom procese.
 
Kontaktovať ju môžete na pavlikova@persea.sk

 

Náš externý tím

S mnohými projektmi najmä v oblasti vzdelávania nám pomáhajú naši externí spolupracovníci:

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde
absolvoval aj doktorandské štúdium.
Dlhodobo pedagogicky a výskumne pôsobí na Katedre psychológie FFUK v Bratislave.
Popri tom vyše 20 rokov pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Špecializuje sa najmä na problematiku výberu a zhodnocovania potenciálu ľudských zdrojov
psychologickými prostriedkami. V tejto oblasti spája najnovšie vedecké poznatky so svojou
praxou a patrí k expertom v slovenskom i európskom meradle.
Má bohaté skúsenosti s výberom zamestnancov na rôzne pozície v rôznych kontextoch – od
majstrov a výrobných manažérov až po vrcholový manažment, od priemyslu až po IT či
bankovníctvo a finančníctvo. Medzi jeho zákazníkov patria špičkové slovenské i nadnárodné
spoločnosti. Vo viacerých z nich svojou činnosťou ovplyvnil ich dlhodobý rozvoj.
Dôsledne sa usiluje o taký prístup k ľudským zdrojom, pointou ktorého je zlepšenie produktivity
zamestnancov a následnej spokojnosti na oboch stranách. Viedol alebo sa podieľal na mnohých
projektoch týkajúcich sa motivácie zamestnancov, ich spokojnosti, prepojenia pracovného výkonu
a odmeňovania, rovnako aj projektov týkajúcich sa spokojnosti zákazníkov a ich
psychografických charakteristík.
Okrem Slovenska pracuje aj v Českej republike, podieľal sa na projektoch v Poľsku a v Litve.
Rovnako je skúseným lektorom v oblasti tréningu soft skills i v špeciálnych oblastiach
manažérskeho vzdelávania, ako aj v psychológii služieb orientovaných na zákazníka.


Mgr. Viera Cviková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 1998 absolvovala aj postgraduálne doktorandské štúdium.

Od roku 1998 pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Špecializuje sa na sociálnu psychológiu, psychológiu zdravia, psychoterapiu. Má dlhoročné skúsenosti s vedením sociálno psychologických výcvikov.

Od skončenia vysokoškolského štúdia pracuje aj v externých lektorských a konzultačných službách. Má bohaté skúsenosti s vedením tréningov sociálnych aj obchodných zručností. V priebehu pracovnej kariéry spolupracovala s mnohými spoločnosťami pôsobiacimi najmä v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, v obchode a stavebníctve, kde pripravovala a realizovala projekty v oblasti výberov zamestnancov, personálneho auditu, Assessment Centre a Development Centre.

Sama absolvovala tréning zameraný na metódu Assessment Centre v českých spoločnostiach Catro a FONTES H, s.r.o.

V práci s ľuďmi má skúsenosti aj z poradenstva a psychoterapie. Má absolvovaný dlhodobý výcvik v Dynamickej psychoterapii (9 rokov) a v súčasnosti sa vzdeláva v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii, v rodinnej a párovej terapii.


Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Absolvent štúdia psychológie, pôvodným zameraním klinický a forenzný (súdny) psychológ.
V súčasnosti je profesorom Katedry psychológie FF UK v Bratislave. V rokoch 1993 až 1999 bol jej vedúcim a v rokoch 1991 až 1993 bol predsedom Akademického senátu FF UK.
Absolvoval dlhodobé výcviky v dynamickej a procesorientovanej psychoterapii. Pôsobí ako lektor výcvikov. Realizoval viaceré zahraničné študijné pobyty – Univesity of Pittsburg (USA), Process Work Center, Portland OR (USA), University of Amsterdam (NL) a iné. Bol predsedom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a podpredsedom Psychiatrickej spoločnosti SLS, v súčasnosti je naďalej členom výborov oboch týchto vedeckých spoločností. Je členom viacerých vedeckých rád a redakčných rád odborných časopisov.
Je autorom a spoluautorom 7 monografií, a vyše 100 článkov v odborných časopisoch a študijných materiálov manažérskeho vzdelávania.
Od začiatku 90. rokov sa venuje aj výcvikom a lektorovaniu workshopov v psychologických soft skills so zameraním na vedenie ľudí, obchodné rokovanie, riešenie konfliktov, time a stres manažment, zvládanie kríz, verejnú prezentáciu verbálnu a neverbálnu komunikáciu a pod. Vypracoval a viedol vzdelávacie programy pre rôzne inštitúcie a firmy v oblasti bankovníctva, telekomunikácií, energetiky a farmaceutického priemyslu. Venuje sa i výberovým procesom na obsadzovanie manažérskych pozícií.


Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Absolvent Filozofickej falukty UK Bratislava, odbor psychológia. Od roku 2001 pracuje ako pedagóg na Katedre psychológie FF UK v Bratislave. Prednáša a vedie kurzy o motivácii, emocionalite, psychologickom výskume, vedie sociálne-psychologický výcvik.

Vyše desať rokov pracuje aj ako tréner a konzultant v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zameriava sa na oblasti ako manažérske zručnosti, riešenie konfliktov a práca s náročnými klientmi, obchodné rokovanie, efektívna prezentácia, time a stres management, motivácia ľudí, budovanie tímu, sebapoznanie.

Dlhodobejšie sa zaujíma o témy psychológie motivácie, emocionality, riešenie konfliktov a rôzne stratégie verejnej prezentácie. Je spoluautorom šiestich monografií, autorom a spoluautorom vyše štyridsiatich odborných publikácií vrátane oblasti manažérskeho vzdelávania.

Absolvoval trojročný psychoterapeutický výcvik a priebežne mnohé vzdelávacie a tréningové semináre z oblasti psychoterapie, komunikácie, riešenia konfliktov či time manažmentu. Realizoval zahraničné pobyty v Process Work Center, Portland OR (USA) a University of Amsterdam.

Je jedným zo spoluzakladateľov Proces orientovanej psychológie na Slovensku a je dlhodobým spolupracovníkom Ligy za duševné zdravie, organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou zameranej na podporu duševného zdravia a zníženia stigmatizácie ľudí s duševnými ťažkosťami, v spolupráci s ktorou rozvíjal a realizoval viacero preventívnych programov.


Mgr. Katarína Puková

Absolventka psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na VŠ v roku 2002 pracovala dva roky na Psychiatrickej klinike vo Fakultnej Nemocnici Ružinov v Bratislave ako Klinický psychológ. Venovala sa najmä psychodiagnostike, individuálnej a skupinovej terapii.

Personalistike sa venuje od roku 2005. Začínala v personálno-poradenskej spoločnosti Principium s.r.o., kde pôsobila tri roky ako Konzultant. Viedla výberové projekty na široké spektrum pracovných pozícií pre finančné, farmaceutické, výrobné a obchodné spoločnosti. Samostatne pripravovala metodiku Assessment Centre ako súčasť výberových procesov. Aktívne sa venovala využívaniu psychodiagnostiky vo výberovom procese, ako aj súčasti výberových AC. Skúsenosti získala aj s vedením a metodickou prípravou kurzov pre nezamestnaných, kde pôsobila ako Lektorka.

Od roku 2008 pôsobí ako Senior konzultant v spoločnosti Persea, s.r.o. Venuje sa výberovým procesom
na manažérske a špecializované pozície v bankovom a finančnom sektore a v obchodných spoločnostiach. Dobre sa tiež orientuje v oblasti IT. Kandidátov na riadiace a odborné pozície získava najmä cez headhunting. Popritom sa špecializuje na Assessment a Development Centrá. Zodpovedná je za komplexnú prípravu AC a DC, projektov od nastavenia metodiky po realizáciu a interpretáciu výsledkov zadávateľovi a poskytnutia spätnej väzby hodnoteným účastníkom. Dlhodobo sa venuje psychodiagnostickým metódam, či už ako súčasť Assessment a Development Centre, alebo ako samostatnej metóde.
Participuje aj na mnohých projektoch v oblasti personálneho auditu, Mystery Shopingu a prieskumov spokojnosti zamestnancov a aktívne pôsobí ako Lektorka tréningov zameraných na oblasť komunikácie, vedenia ľudí, predaja a personalistiky.

Absolvovala kurzy zamerané na vedenie rozhovorov v personálnej práci, použitie projektívnych techník a psychodiagnostickým metód vo výberovom procese. Detailnú znalosť prostredia našich klientov dosahuje aj účasťou na obchodných stretnutiach v reálnej praxi, ako napríklad v bankovom prostredí, či v prostredí obchodníkov v oblasti služieb, tovaru alebo informačných technológií.

 

Inšpirujte sa s nami

V jednom malém městě zavolali požárníky k domu, z jehož okna v prvním patře se valil dým. Hasiči tam vtrhli a v doutnající posteli našli muže. Když byl muž zachráněn a matrace uhašena, zazněla logická otázka: „Jak se to stalo?“„Já nevím. Už hořela, když jsem do ní lehal.“… Řada z nás by si to mohla nechat napsat na náhrobní kámen.

(Róbert Fulghum, Už hořela, když jsem do ní lehal)

Veru, my s ním súhlasíme. A k srdcu sme si vzali aj odporúčanie jedného nášho kandidáta:

„Opatrujte sa a buďte na seba dobrí“.

Napríklad aj takto sa o to snažíme:

http://www.organicare.sk/
http://www.vivereplus.sk/
http://www.cz-eu.eu/cesky/allen-carr-snadna-cesta-k-idealni-vaze.html
http://www.cornycafe.sk/
http://www.tdbralen.sk/
http://www.sahra.sk/
http://www.alfaromeo.com/

Keď zlyhajú všetky riešenia, sú tu ešte podnetné samovražedné králičkove inšpirácie:
http://blog.jimmyr.com/Hilarious_Bunny_Suicides_Comic_14_2008.php

Všeobecne čítame veľmi radi, napríklad týchto:

Sándor Márai, Irvin D.Yalom, Dominik Dán, Dan Brown, Maxim E. Matkin, Milan Lasica, Július Satinský, Haruki Murakami, Stieg Larsson, Milan Kundera.

Ešteže existujú Vianoce a s nimi radosť zo života. Predvianočné veselice zvykneme okoreniť rôznorodo. Napríklad jazdou na motokárach, lekciami na golfovom trenažéri, hraním bowlingu, spoločným varením alebo korporátnym bubnovaním.

 

Celkovo najviac nás baví humor. Bavíme sa na všetkom, na čom sa baviť dá. A predovšetkým na sebe.
Veď sa niet čoho obávať, pretože:

Všetko vždy končí dobre. Ak nie, znamená to, že ešte nie je koniec :-).

Tak sa aj Vy opatrujte a buďte na seba dobrí! A hrdí ;-)

1

2

Paticka

Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
Fire