Fire

Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Analýza požiadaviek

Stratégiu procesu výberu určíme na základe analýzy Vvašich potrieb. Pomôžeme vám zadefinovať a pomenovať presné požiadavky.
 

Selekcia

Podľa kritérií identifikovaných v procese zadávania požiadaviek vyhľadávame vhodných kandidátov prostredníctvom databázy, priameho oslovovania a inzercie. Databázu neustále rozširujeme a aktualizujeme. Databáza spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona 428/2002 Z.z. – O ochrane osobných údajov. Vhodný spôsob inzercie a jej umiestnenia na webových stránkach, v dennej tlači, regionálnych alebo špecializovaných periodikách, volíme na základe špecifikácie pracovného miesta a po dohode s klientom. Inzercia na portáli Profesia je pre klienta bezplatná. Podľa identifikovaných kritérií a potrieb klienta oslovujeme priamo cieľovú skupinu tých najvhodnejších kandidátov. Zachovávame absolútnu diskrétnosť.

V rámci osobných pohovorov s vybranými kandidátmi preverujeme vhodnosť kandidáta pre danú pozíciu. Vopred vyšpecifikované kritériá overujeme prostredníctvom aplikácie rôznych metód vedenia pohovoru, ktoré zabezpečujú objektívne a validné posúdenie kandidáta. Okrem preverovania odborných predpokladov (kvalifikácia, prax), schopností, zručností a znalostí v súlade s požiadavkami klienta zameriavame pozornosť aj na osobnostnú spôsobilosť uchádzača. Osobitne sa sústreďujeme na preverenie vnútornej motivácie kandidátov, ktorá je základom úspechu spolu s osobnostnými a odbornými predpokladmi.

Klientovi poskytneme písomnú analýzu profilu odporúčaných kandidátov v dohodnutom rozsahu a dohodnutým spôsobom (osobne, emailom…)

 

Časový rozsah

Vyhľadanie uchádzačov z databázy – 48 hodín
Vyhľadanie prostredníctvom inzercie – 1 až 3 týždne
Vyhľadanie cez priame oslovenie – 2 až 3 týždne
Selekcia a posúdenia kvality kandidátov – 1 až 3 týždne
Celková časová náročnosť od zadania projektu po prezentáciu kandidátov je 1 až 6 týždňov v závislosti
od náročnosti obsadzovanej pozície.
 

Garancia

Garanciu poskytujeme podľa dohody, štandardne 3 mesiace od nástupu kandidáta do pracovného pomeru.
V prípade skončenia pracovného pomeru v garančnej dobe zaručujeme urýchlené vyhľadanie nového vhodného kandidáta bez nároku na ďalší honorár. V prípade, že zo strany klienta nebude záujem o sprostredkovanie náhradného zamestnanca, garantujeme vrátenie dohodnutej časti zaplatenej sumy.
 

Cena

Výška ceny sa odvíja od obsadzovanej pozície, nárokov klienta na výberový proces a garanciu. V osobnej konzultácii vám radi poskytneme viac informácií. Konzultácie súvisiace so zadaním projektu a vypracovanie návrhu projektu spolu s cenovou kalkuláciou sú bezplatné.
 

Personálny leasing

V prípade potreby poskytujeme našim klientom krátkodobé pokrytie problematickej situácie dočasnými zamestnancami formou personálneho leasingu pracovného pomeru.

Paticka

Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
Fire