Fire

Personálne a psychologické poradenstvo

Outsourcing

Naša spoločnosť Vám ponúka outsourcing personálnych služieb v kompletnom alebo čiastočnom rozsahu, čo Vám umožní plne sa koncentrovať na hlavný predmet Vášho podnikania. Absolútna diskrétnosť je samozrejmosťou. Výhodou outsourcingu personálnych služieb je šetrenie nákladov a času, zabezpečenie profesionálneho výkonu činností a možnosť parciálneho a dynamického využívania služby. Cena je stanovená individuálne podľa rozsahu outsoursovaných služieb, pričom je možné dohodnúť cenu za konkrétne projekty alebo formou paušálneho mesačného poplatku.
 
Môžeme prevziať zodpovednosť za:

 • Personálnu administratívu tzn. všetky pracovno-právne a administratívne činnosti
 • Strategické a operatívne personálne plánovanie ako diagnostika personálnych rezerv, analýza a popis pracovného miesta, výberové procesy, outplacement
 • Hodnotiace a motivačné systémy od tvorby adaptačných procesov cez systémy hodnotenia po systémy benefitov
 • Odmeňovanie zamestnancov, mzdové účtovníctvo, mzdový systém
 • Vzdelávanie a rozvoj tzn. systémy vzdelávania, kariérne plány, talent manažment, plánovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
 • Prieskumy spokojnosti, analýza fluktuácie
 • Personálny audit
 •  

  Individuálne personálne a psychologické poradenstvo

  Ponúkame odbornú pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa pracovného, alebo osobného života zamestnancov
  i manažmentu spoločností. Cieľom poradenstva je analyzovať podstatu problému a pomôcť nájsť riešenia tak, aby sa jednotlivec mohol plnohodnotne venovať svojej profesii, ďalšiemu osobnostnému a profesionálnemu rastu. Spolupracujeme s psychológmi s dlhoročnou psychoterapeutickou praxou a vieme odporučiť a zabezpečiť odborníka podľa charakteru problému.

  Psychodiagnostika

  Psychodiagnostika v pracovnom prostredí pomáha efektívnejšie využívať ľudský potenciál tým, že poskytuje detailnejší pohľad na celkovú štruktúru osobnosti a posúdenie jej súladu s požiadavkami kladenými na pracovnú pozíciu. Uplatňuje sa ako efektívny a rýchly nástroj pri výbere nových zamestnancov, pri osadzovaní pracovnej pozície z interných zdrojov, pri obsadzovaní pozície so špeciálnymi požiadavkami, ako súčasť personálneho auditu, alebo ako súčasť Assessment Centre, resp. Development Centre.
  Psychodiagnostika pozostáva zo štandardizovaných psychologických testov zameraných na posúdenie výkonových schopností ako napr. intelektový potenciál, schopnosť koncentrácie pozornosti, schopnosť rozhodovania v časovom strese a pod. Ďalej sú to osobnostné dotazníky a projektívne techniky mapujúce zameranie osobnosti. Štruktúrovaný rozhovor slúži napr. na identifikáciu motivácie osobnosti alebo na špeciálne overenie vybraných premenných. V špecifických prípadoch siahame aj po situačne volených metódach.
  Výstupom je písomná správa analyzujúca výkonové schopnosti a osobnostný potenciál a odporúčania pre optimálne využitie potenciálu testovanej osoby.
  Testovanie môže prebiehať individuálne alebo v skupinách zvyčajne max. 10 osôb v jednej skupine. JE MOŽNÉ VYUŽIŤ PRIESTORY NAŠEJ SPOLOČNOSTI. Časová náročnosť testovania je v rozpätí 3 až 8 hodín a spracovanie výsledkov trvá 2 až 5 dní.
  Cena sa stanovuje individuálne v závislosti od rozsahu použitej testovej batérie a počtu testovaných osôb.

  Paticka

  Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
  Fire