Fire

Vzdelávanie v manažmente a obchode

Ponúkame vzdelávacie kurzy zamerané na manažérske, obchodné zručnosti, komunikáciu, interpersonálne vzťahy atď. Semináre sú určené všetkým, ktorí sú denne v kontakte s ľuďmi – manažéri, obchodníci, zamestnanci podporných úsekov a to v ktoromkoľvek segmente. Školenia realizujeme interaktívnou formou s nácvikom modelových situácií, kde má účastník možnosť si na konkrétnych úlohách overiť spôsoby žiadúceho správania
pod profesionálnym mentoringom lektorov.
Počet účastníkov v jednej skupine je 7 – 15 v závislosti od témy. Školenia sú koncipované v rozsahu dva až tri dni. Vysoko efektívna je realizácia viacmodulových školení, kde jednotlivé moduly na seba logicky nadväzujú a vďaka synergii poznatkov môžu účastníci získané skúsenosti uplatňovať v praxi komplexne a so znalosťou kontextu
a súvislostí. Osobitnú pozornosť venujeme implementácii získaných poznatkov a zručností do každodennej práce účastníkov tréningu, k čomu poskytujeme implemetačné nástroje.
Základnú ponuku vzdelávacích seminárov situačne špecificky upravujeme podľa potrieb zadávateľa.

Rozvoj osobnosti manažéra

Cieľ: Poznanie druhých cez vlastné sebapoznanie a využitie týchto poznatkov v riadení ľudí a komunikácie
s klientmi.

Obsahové zameranie

 • sebapoznávanie a poznávanie jednotlivých typov osobností
 • zložky osobnosti a temperamentové typy
 • autodiagnostika osobnostnými testovými a dotazníkovými metódami
 • identifikácia vlastných potenciálne rizikových osobnostných stránok
 • význam sebapoznávania a poznania osobnosti druhých

 • Odporúčaný rozsah: 2 dni

  Efektívna komunikácia a vedenie podriadených

  Cieľ: Zlepšenie schopnosti budovať efektívnu komunikáciu založenú na vedomom používaní princípov komunikácie
  a ich využívanie vo samotnej riadiacej činnosti.

  Obsahové zameranie

 • pochopenie role manažéra v organizácii
 • prehĺbenie pozitívneho prístupu a s ním spojených komunikačných nástrojov, ako základného prístupu manažérskej komunikácie
 • rozpoznávanie a eliminovanie komunikačných bariér
 • zlepšenie schopnosti aktivizovať potenciál podriadených pochopením a využívaním rôznych druhov motivácie
  a stimulácie

 • Odporúčaný rozsah: 2 dni

  Vedenie hodnotiacich pohovorov

  Cieľ: Prehĺbenie vedomostí a zručností vo vedení hodnotiacich pohovorov.

  Obsahové zameranie

 • rozlišovanie hodnotenia výkonu od hodnotenia osobnostných charakteristík
 • systém riadenia pomocou cieľov
 • cielená a účinná motivácia
 • vedenie hodnotiaceho pohovoru s úspešným, priemerným a menej úspešným zamestnancom

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Koučing

  Cieľ: Prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti koučovania.

  Obsahové zameranie

 • pochopenie role manažéra ako kouča
 • koučovanie ako nástroj individuálneho rozvoja a zvyšovania výkonnosti
 • získanie prehľadu o základných efektívnych nástrojoch komunikácie koučovania a získanie osobnej spätnej väzby na súčasnú úroveň ich používania
 • vytvorenie akčného plánu na osobný rozvoj

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Vedenie porád a workshopov

  Cieľ: Prostredníctvom poznania princípov efektívneho vedenia porád a workshopov zlepšenie schopnosti ich prípravy, riadenia a vedenia.

  Obsahové zameranie

 • riadenie a vedenie porád ako súčasť manažérskej práce
 • prezentácia, argumentácia a motivácia účastníkov porady
 • poznanie faktorov zapojených do procesu rozhodovania v rámci porád
 • workshop a skupinová kreativita
 • praktické nácviky tvorivých metód

 • Odporúčaný rozsah 1deň

  Riadenie zmien

  Cieľ: Zrýchľovanie a zefektívňovanie riadenia zmien cez poznanie zákonitostí procesu riadenia zmien.

  Obsahové zameranie

 • definovanie zásadných prekážok a podmienok pre plnenie role “agenta zmien”
 • pochopenie a prijatie nevyhnutnosti zmeny
 • poznanie základných faktorov analýzy zmien
 • typy a fázy zmien
 • plánovanie a implementácia zmien
 • porozumenie motívov a kľúčových parametrov, ktoré ovplyvňujú rôzne prístupy ku zmenám a ich využitie

 • Odporúčaný rozsah 1deň

  Projektový manažment

  Cieľ: Zlepšenie schopnosti používať adekvátne metódy, nástroje a efektívne riadiť a realizovať projekty
  s maximálnym využitím dostupných zdrojov

  Obsahové zameranie

 • definovanie projektu
 • organizačná štruktúra projektu
 • metódy a nástroje projektového manažéra
 • riadenie okolitého prostredia, stanovovanie priorít a riadenie času projektového manažéra
 • vedenie projektového tímu, využitie rôznych manažérskych štýlov
 • systém riadenia dokumentov
 • riadenie zmien v projekte
 • vyhodnotenie projektu
 • podmienky nevyhnutné pre úspech projektu

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Time manažment a stres manažment

  Cieľ: Získanie informácií o zdrojoch a intenzite stresových udalostí v práci manažéra, ich predchádzaní a znižovaní následkov distresu. Tréning praktických metód stres a time – manažmentu.

  Obsahové zameranie

 • diagnostika stresu a stresových udalostí v práci manažéra
 • vytvorenie osobného stresového profilu
 • zvládanie stresu a relaxácia
 • prevencia syndrómu “vyhorenia”
 • plánovanie času
 • zostavenie osobného časového profilu, tvorba priorít
 • príčiny ťažkostí s časom, identifikácia a eliminácia “zlodejov” času

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Efektívna prezentácia

  Cieľ: Jasné a presvedčivé prezentovanie.

  Obsahové zameranie

 • definovanie predpokladov úspešnej prezentácie
 • zvládnutie analýzy publika pred prezentáciou
 • zefektívnenie organizácie štruktúry a obsahu prezentácie
 • zlepšenie narábania s jazykovými i neverbálnymi prostriedkami v prezentácii
 • používanie vizuálnych prostriedkov na správnom mieste a primeraným spôsobom
 • zvládnutie trémy a ďalších sprievodných stavov pri prezentácii
 • registrovanie spätnej väzby poslucháčov
 • spracovanie nepríjemných otázok a útočnej diskusie

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Efektívna prezentácia pre pokročilých

  Cieľ: Zdokonalenie presvedčivosti osobného prejavu pri prezentáciách.

  Obsahové zameranie

 • rôzne typy situácií pri prezentácii
 • pokročilé komunikačné zručnosti pre prezentácii
 • osvojenie si zásad používania argumentov pri presvedčovaní
 • riadenie náročnej diskusie

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Key Account Manažment

  Cieľ: Pochopenie rozhodujúcich aspektov práce s kľúčovými klientmi, zdokonalenie systému práce, stratégie
  a plánovania dlhodobého vzťahu s klientom.

  Obsahové zameranie

 • Key Account Manažment
 • špecifiká rokovania s kľúčovými klientmi
 • stratégie riadenia a plánovania vzťahov s kľúčovými klientmi
 • systém práce s kľúčovými klientmi
 • stratégia koncentrovaného úsilia

 • Odporúčaný rozsah 3 dni

  Financie pre nefinančíkov

  Cieľ: Poskytnutie celkového pohľadu na oblasť a problematiku toku financií v spoločnosti.

  Obsahové zameranie

 • získanie uceleného prehľadu o problematike finančného riadenia so zameraním na controlling a riadenie nákladov
 • pochopenie dôležitosti riadenia peňažných tokov a nákladov pre konkurencieschopnosť firmy
 • uvedenie širších súvislostí finančného riadenia s ostatnými zložkami manažérskej práce
 • zoznámenie sa s konkrétnymi typmi účtovných výkazov, ich pochopenie a schopnosť identifikovať kľúčové údaje pre manažérsku prácu
 • porozumenie tvorbe a funkcii business plánu, práca s najdôležitejšími finančnými ukazovateľmi
 • orientácia v systéme rozpočtovania a vo funkciách rozpočtu pre každodennú prácu
 • metódy a pravidlá pri tvorbe odhadov

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Personalistika pre nepersonalistov

  Cieľ: Prehĺbenie znalostí a poskytnutie uceleného pohľadu na problematiku riadenia ľudských zdrojov.

  Obsahové zameranie

 • strategické riadenie ľudských zdrojov
 • proces získavania zamestnancov
 • nábor a výber
 • vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
 • rozvoj manažérov
 • motivácia riadenie pracovného výkonu
 • odmeňovanie
 • pracovno-právne vzťahy

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Marketing pre nemarketérov

  Cieľ: Prehĺbenie marketingových znalostí.

  Obsahové zameranie

 • filozofia marketingu a jeho úloha v riadení spoločnosti
 • marketingové rozhodovacie metódy
 • segmentácia trhu a jej význam
 • marketingový výskum
 • marketingové plánovanie
 • trendy v komunikácii a distribúcii

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Rozvoj osobnosti zamestnanca

  Cieľ: Poznanie ľudí cez vlastné sebapoznanie a využitie týchto poznatkov v komunikácií s kolegami a klientmi.

  Obsahové zameranie

 • sebapoznávanie a poznávanie jednotlivých typov osobností
 • zložky osobnosti a temperamentové typy
 • autodiagnostika osobnostnými testovými a dotazníkovými metódami
 • identifikácia vlastných rizikových osobnostných stránok význam sebapoznávania a poznania osobnosti druhých

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Profesionálna komunikácia s klientom, odhad a zvládanie náročných klientov a riešenie konfliktov

  Cieľ: Rozpoznávanie rôznych typov osobnosti klientov a voľba efektívnej stratégie komunikácie s nimi na základe ich správneho odhadu.

  Obsahové zameranie

 • odhad jednotlivých typov klientov a identifikácia náročných klientov
 • základné kroky pri jednaní s náročným klientom
 • rozlišovanie emócií a ich zvládanie pri komunikácii s klientom
 • zásady profesionálneho vystupovania v styku s klientom osobná efektívnosť v komunikácii s klientom
 • typy konfliktov a ich výskyt v práci
 • komunikácia s agresívnym, manipulatívnym alebo mlčanlivým klientom
 • rozvoj osobných stratégií riešenia konfliktných situácií

 • Odporúčaný rozsah 3 dni

  Trenažér obchodného rokovania

  Cieľ: Osvojenie hlavných zásad prípravy a vedenia obchodného rokovania a zvýšenie schopnosti flexibilného reagovania na zmeny v obchodom rokovaní.

  Obsahové zameranie

 • poznanie vlastností osobnosti podstatných pre obchodné rokovanie
 • fázy a osobitosti obchodného rokovania
 • tréning schopnosti empatie a spracovanie neverbálnych signálov v komunikácii počas rokovania
 • odhaľovanie lží a zatajovania faktov
 • modelovanie situácií v rôznych typoch rokovania

 • Odporúčaný rozsah 3 dni

  Vyjednávanie a negociačné taktiky v obchodnom rokovaní

  Cieľ: Zvýšenie náhľadu na stratégie, taktiky obchodného rokovania a voľbu efektívnych negociačných postupov.

  Obsahové zameranie

 • príprava na náročné obchodné rokovanie
 • voľba alternatív v jednotlivých fázach rokovania
 • usmerňovanie rokovania k cieľu “výhra – výhra”
 • najčastejšie chyby pri vyjednávaní
 • rozvoj dlhodobých vzťahov s obchodným partnerom

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Neverbálna komunikácia

  Cieľ: Rozlišovanie signálov v jednotlivých kanáloch neverbálnej komunikácie, odhaľovanie lží, zatajovania faktov
  a konštruktívne riešenie konfliktov.

  Obsahové zameranie

 • prvý dojem a jeho význam pre komunikáciu, neverbálne výrazové prostriedky, ich dekódovanie a využitie
  v aplikačných oblastiach (napríklad detekcia neúprimnosti)
 • identifikácia signálov konfliktu v kanáloch verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • rozlišovanie emócií a ich zvládanie v komunikácii

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Budovanie tímu a tímová kooperácia

  Cieľ: Porozumenie konceptu tímovej spolupráce a budovania tímu ako komplexného nástroja pre dosahovanie pracovných výsledkov a využívanie synergie v tíme.

  Obsahové zameranie

 • tím, význam tímu a tímová spolupráca
 • druhy tímov
 • rozvoj tímu a tímové roly, optimálne zloženie tímu
 • správanie sa v tíme
 • potreby tímu a úlohy jednotlivca
 • budovanie efektívneho tímu, zlepšenie angažovanosti a výkonu
 • vypracovanie individuálnych plánov rozvoja v oblasti vedenia tímu

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Spoločenský protokol

  Cieľ: Zvyšovanie úspešnosti pri obchodných rokovaniach vďaka poznaniu a používaniu zásad spoločenského protokolu.
  Obsahové zameranie

 • celková osobná prezentácia, význam prvého dojmu
 • spoločenský protokol v osobnom a v pracovnom styku
 • úprava zovňajšku
 • používanie vizitiek
 • spoločenský protokol v jednotlivých typoch rokovaní

 • Odporúčaný rozsah 2 dni

  Multikulturálne rozdiely v obchodnom rokovaní

  Cieľ: Zvyšovanie profesionality vystupovania cez poznanie multikulturálnych rozdielov.

  Obsahové zameranie

 • multikulturálne rozdiely v obchodných rokovaniach
 • národné zvláštnosti pri rokovaniach
 • všeobecné rady účastníkom rokovaní s medzinárodnou účasťou

 • Odporúčaný rozsah 1 deň

  Špecifiká uplatnenia zákonníka práce

  Cieľ: Prehĺbenie poznatkov z pracovno-právnej oblasti.

  Obsahové zameranie

 • pôsobnosť Zákonníka práce – vymedzenie pojmov
 • pracovný pomer a pracovnoprávne vzťahy – pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, pracovný čas, dovolenka…
 • mzda
 • sociálna politika – stravovanie, vzdelávanie, materská a rodičovská dovolenka
 • náhrada škody – zodpovednosti
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy – odborová organizácia, zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník
 • uplatňovanie práva EU v SR v oblasti zamestnanosti a pracovnoprávnych vzťahov

 • Odporúčaný rozsah 1 deň

  Paticka

  Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
  Fire