Fire

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY PODĽA ČL.13 GDPR


Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom:

Persea s.r.o.

so sídlom Bilíkova 20, 84101 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31667/B

IČO: 35 885 327


Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej ,,GDPR“) a prijal primerané technické a organizačné opatrenia s dôrazom na bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

 

I. Účel a právny základ spracúvania vašich osobných údajov

1. evidencia uchádzačov o zamestnanie – právny základ Čl. 6 ods.1 písm. a) – súhlas so spracúvaním osobných údajov, Vašim súhlasom nás oprávňujete viesť Vás v evidencii uchádzačov a vyhľadávať pre Vás vhodného zamestnávateľa;

- odvolanie súhlasu  – v prípade že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, urobíme tak okamžite po doručení Vašej žiadosti. Nebudete však môcť využívať ďalej naše služby, čo je nám samozrejme ľúto.

2. výberové konanie – právny základ Čl. 6 ods.1 písm. f) – oprávnený záujem, v prípade že budeme organizovať výberové konanie na ktoré budete zaradený, máme povinnosti súvisiace s organizáciou a spracúvaním Vami poskytnutých osobných údajov pre toto výberové konanie.

- právo namietať ( Čl. 21 GDPR ) – máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov pre účel výberového konania  do ktorého Vás zaradíme, v prípade že nájdeme pre Vás vhodného zamestnávateľa. Po obdržaní Vašej námietky nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje do doby  pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov.


II. Príjemcovia vašich osobných údajov

- príjemcami Vašich osobných údajov sú nami oslovené spoločnosti (potencionálni zamestnávatelia),

- orgány verejnej moci a subjekty ktorým poskytujeme osobné údaje na základe zákona,

- Slovenská pošta a.s., ako doručovateľ písomných zásielok.

 

III. Prenos do tretích krajín

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

IV. Doba uchovávania vašich osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov, pre účel evidencie uchádzačov o zamestnanie, v prípade účelu výberového konania, budú Vaše osobné údaje vymazané do troch mesiacov po vyhodnotení výberového konania.

 

V. Vaše práva ( výňatok z GDPR, pre vaše presnejšie informácie si pozrite plné znenie

článkov 15 – 23 GDPR ):

1. právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR) – na základe vašej požiadavky vám vydáme potvrdenie o tom či vaše osobné údaje spracúvame a ak áno v stanovenom rozsahu informácií,

2. právo na opravu ( Čl.16 GDPR ) – sme povinní opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,

3. právo na vymazanie ( Čl. 17 GDPR ) – musíme vymazať vaše osobné údaje ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v tomto článku GDPR,

4. právo na obmedzenie spracúvania ( Čl. 18 GDPR ) – musíme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov ak nastane niektorý z prípadov v tomto článku GDPR,

5.oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania ( Čl. 19 GDPR ) – sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému sme poskytli vaše osobné údaje každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,

6. právo na prenosnosť údajov - máte právo získať vaše osobné údaje a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,

7. právo namietať ( Čl. 21 GDPR ) – oprávnený záujem prevádzkovateľa, upresnený v bode I., výberové konanie.

Vaše práva si môžete uplatňovať písomne na adrese: Persea s.r.o., Bilíková 20, 841 01 Bratislava alebo elektronicky na dpo@persea.sk .

8. právo na sťažnosť – dozornému orgánu ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

VI. Požiadavka na spracúvanie

Je Vašou povinnosťou uviesť potrebné osobné údaje, v prípade že ich nechcete poskytnúť, nemôžeme Vám poskytovať naše služby, čo je nám samozrejme ľúto.

 

VII. Zodpovedná osoba

Spoločnosť Persea s.r.o. ustanovila Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade že chcete informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, alebo chcete  využiť svoje práva, môžete tak učiniť aj elektronicky na adrese dpo@persea.sk .

 

Paticka

Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
Fire