Fire

Assessment a Development Centre

Assessment Centre a Development Centre (AC/DC), alebo tzv. Hodnotiace, resp. Rozvojové centrum je nástroj umožňujúci hodnotiť potenciál účastníkov na základe pozorovania ich správania v konkrétnych modelových situáciách, ktoré kopírujú situácie z reálnej praxe, resp. sa im v maximálnej možnej miere približujú. AC je zamerané predovšetkým na zhodnotenie potenciálu jednotlivca voči konkrétnemu kritériu – napr. pracovnej pozícii a DC sa používa na zhodnotenie celkového potenciálu rozvoja jednotlivcov.
O pridanej hodnote AC/DC informoval slovami našich klientov denník SME 10.10.2007.


Prečo a kedy voliť AC a DC

Metóda AC a DC sa používa pri výbere, hodnotení a rozvoji zamestnancov, ale aj pri reorganizácii spoločnosti, akvizíciách a pod. Metóda umožňuje identifikovať potenciál zamestnancov, resp. uchádzačov, predikovať ich budúce pracovné správanie a pomenovať možný smer profesnej orientácie a osobnostného rozvoja. Vedecké skúmania poukazujú na vysokú mieru objektivity a validity výsledkov AC a DC. V porovnaní s ostatnými metódami ako sú napr. pohovory, alebo osobnostné dotazníky zabezpečujú najspoľahlivejší odhad budúceho správania jednotlivcov (napr. Horník, F.: Poznejte své zamestnance, Brno 2002).


Princípy AC a DC

Princíp viacerých očí
Pozorovateľmi sú vždy viacerí vyškolení profesionálni hodnotitelia – assessori, a interní hodnotitelia z radov zadávateľa. Skladba hodnotiteľov je rôznorodá z hľadiska veku, pohlavia, skúsenosti a profesionálneho zamerania. Počet hodnotiteľov závisí od počtu hodnotených osôb, zvyčajne 2 až 4 hodnotitelia na skupinu 5-8 hodnotených.

Princíp rôzneho uhlu pohľadov
Predstavuje možnosť pozorovať jedno kritérium (napr. odolnosť voči stresu) v rôznych situáciách za použitia rozdielnych metód (individuálna a skupinová modelová situácia, psychodiagnostiké metódy a pod.). Jedno kritérium sa zvyčajne pozoruje v dvoch až štyroch situáciách.

Princíp sledovania zmeny v ohraničenom čase
AC/DC zvyčajne trvá jeden až dva dni, čím sa výrazne odlišuje od ostatných metód hodnotenia. Možnosť pozorovať účastníka AC/DC dlhší súvislý čas vytvára predpoklad pre presnejšie, objektívnejšie a komplexnejšie výstupy. Taktiež je možné sledovať vplyv stresu, unaviteľnosti a pod.


Metódy AC a DC

Štandardne používame konbináciu metód: individuálne modelové situácie, skupinové modelové situácie, prípadové štúdie, psychodiagnostika – výkonové testy, osobnostné dotazníky, projektívne metódy, skupinová diskusia, štruktúrované interview a skúšky znalostí a orientácie v odbore.


Výstupy AC a DC

Obvyklým výstupom je písomná správa a osobná spätná väzba účastníkovi AC/DC. Obsahuje analýzu osobnosti účastníka podľa pozorovaných kritérií vyúsťujúca v prípade AC v odporúčanie voči danej pozícii. Pri DC poskytuje analýza odporúčanie v zmysle posilňovania silných stránok, rozvoja slabých stránok, návrhu rozvojového či kariérneho plánu a plánu vzdelávania. Spätná väzba je k dispozícii každému hodnotenému účastníkovi AC/DC pokiaľ o ňu prejaví záujem, vždy individuálne a osobne v trvaní 30 až 60 minút.
 

Cena

Cena za AC/DC sa stanovuje individuálne v závislosti od rozsahu AC/DC a počtu hodnotených osôb.
Konzultácie súvisiace so zadaním AC/DC a vypracovanie návrhu AC/DC spolu s cenovou kalkuláciou sú bezplatné.

NA REALIZÁCIU ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTRE PONÚKAME PRIESTORY NAŠEJ SPOLOČNOSTI.

Paticka

Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
Fire