Fire

Personálny audit

Personálny audit poskytuje nezávislé zhodnotenie manažérskeho a personálneho potenciálu spoločnosti a poskytuje komplexný obraz o personálnej situácii a efektivite personálneho riadenia. Posudzujú sa osobnostné
a pracovné predpoklady zamestnancov pre danú pozíciu, identifikuje sa potenciál tímov, analyzuje sa motivačná štruktúra zamestnancov, interpersonálne vzťahy a procesy a úroveň firemnej kultúry.

 
Efektom aplikácie výstupov auditu je zvýšenie výkonnosti, produktivity, skvalitnenie tímovej práce, zlepšenie internej komunikácie a klímy v spoločnosti, zvýšenie motivácie a spokojnosti, zníženie fluktuácie a identifikácia rozvojových možností zamestnancov a tímov vedúca k stanoveniu plánov rozvoja zamestnancov a tímov.
 

Výstupom je písomná správa obsahujúca analýzu súčasného stavu v spoločnosti podľa zadania projektu
a konkrétne odporúčania vrátane poukázaní na silné a slabé stránky, možné príležitosti a ohrozenia (SWOT analýza). Výstupy sú interpretované zadávateľovi resp. i auditovaným zamestnancom či tímom.
 
 
Metodika personálneho auditu
- Štrukturované interview zostavené podľa konkrétneho zamerania personálneho auditu
- Assessment Centre resp. Development Centre
- Psychodiagnostika – výkonové testy, osobnostné dotazníky, príp. projektívne metódy
- Pozorovanie a kvalitatívna analýza prejavov pracovného správania v prirodzenom prostredí
- Kvalitatívna analýza vybraných dokumentov spoločnosti
- Iné špecifické metódy podľa zadania projektu
 

Cena sa stanovuje individuálne v závislosti od rozsahu a hĺbky auditu a od počtu auditovaných osôb.
Konzultácie súvisiace so zadaním projektu a vypracovanie návrhu projektu spolu s cenovou kalkuláciou sú bezplatné.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paticka

Persea, s.r.o.  |  Grösslingova 4  |  811 09 Bratislava  |  tel. +421 2 5273 11 33  |  mob. +421 915 93 44 55  |  persea@persea.sk
Fire